Andrej Đerković – Tabernakul – September, Friday 23rd 2016 at 20p.m.

TABERNACLE (lat. tabernaculum – eng. tent, shrine)

Just like in the liturgical consecution, photographed places in this lineup have notion of a tabernacles, the places of « prayer and worship » of modern society.
In this series, the selected sites are taking Eucharistic role of the central places of meeting, prayer and worship in the cities that are centres of important social changes in the last century, cities who lived (through) different social movements whose terminology ends with the suffix « ism »… fascism, communism, terrorism, populism and finally, capitalism. These places, mostly central squares, were (are) used as a tabernacle for different ideologies and social systems that have dominated the modern history. Dual meaning of the word svetohranište (tabernacle on artist’s maternal language), denounces the amalgam between hraniti (to store) something sacred and hraniti se (idolatry) with the existence of a particular person or idea.

Tabernacle in religious iconography is a space where you keep consecrated sacramental bread, which serve as « food for the soul » or spiritual food. In contemporary social iconography and throughout history, this spiritual food was dressed in all kinds of uniforms and according to geographical and temporal belonging it dictated social systems that, independently of its doctrines or typologies of social movements, were always tragic.

This series of photographic triptych, shows squares as altars of intellection of social consciousness and ideologies, and with his iconoclastic directness and emptiness, it confronts them with the original psychology of the masses. With its critical review, photographs are examining human behaviour during convergence in these social systems.

Photographs were made on Hahnemühle PhotoRag 308 g/qm paper.

———

TABERNAKUL (lat. tabernaculum – šator, ili hrv. svetohranište)

Kao i u liturgijskom redoslijedu, fotografisana mjesta se u ovom postavu gledaju kao svetohraništa, mjesta « molitve i štovanja » suvremenog društva.
U ovoj seriji, selektovana mjesta preuzimaju euharističku ulogu središnjih mjesta susreta, molitve i štovanja, gradova koji predstavljaju centre društvenih promjena u prošlom stoljeću, gradova koji su (pro)živjeli različite društvene pokrete čije se nazivlje završava sa sufiksom « izam »… fašizam, komunizam, terorizam, populizam i na kraju, kapitalizam. Ta mjesta, većinom centralni trgovi korišteni su (koriste se) kao svetohraništa različitim ideologijama i društvenim sustavima koji su dominirali kroz modernu istoriju. Dvojako značenje riječi svetohranište, prokazuje amalgam između čuvanja (hranjenja) nečeg sakralnog i idolopoklonstva (duhovnog hranjenja) opstojanjem određene osobe ili ideje.

Tabernakul u religijskoj ikonografiji označava prostor gdje se čuvaju posvećene hostije ili prosfore, koje imaju ulogu « hrane za dušu », odnosno duhovne hrane. U suvremenoj socijalnoj ikonografiji, ta duhovna hrana oblačila je kroz istoriju raznovrsne odore, te je shodno geografskoj i vremenskoj pripadnosti, diktirala određeni društveni sustav koji je neovisno od svoje doktrine ili tipologije društvenog pokreta, uvijek bio tragičan.

Ova serija fotografskih triptika pokazuje trgove kao oltarne menze poimanja društvene svijesti i ideologija, te ih svojom ikonoklastičkom direktnošću i prazninom, konfrontuje sa izvornom psihologijom mase. Svojim kritičkim osvrtom, fotografije propituju ljudsko ponašanje tokom konvergencije u navedenim socijalnim sustavima.

Fotografije su urađene na Hahnemühle PhotoRag 308 g/qm papiru.